White window box for 12 MINI cupcakes 9 X 9 X 2.5"